MŠ Komenského Náchod

Mateřská škola, Náchod, Komenského 301

Vzdělávací program

Vzdělávací program naší mateřské školy vychází z odkazů Jana Ámose Komenského. Snahou je pěstovat v dětech hrdost na místo a město, ve kterém žijí a vést je k zdravému patriotismu a úctě k hodnotám, jakými jsou rodina, vlast, národ. Náš program se opírá především o české tradice.

Dlouhodobé cíle vzdělávacího programu:

 • Rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání.
 • Osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost.
 • Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí.

 

Pro naplnění předpokladů a možností optimálního rozvoje osobnosti každého dítěte je nutné uplatňovat v předškolním vzdělávání odpovídající metody a formy práce. Pro naši práci využíváme:

 • prožitkové a kooperativní učení hrou a činnosti dětí
 • v dostatečné míře uplatňujeme situační učení
 • spontánní sociální učení, na principu přirozené nápodoby
 • aktivity spontánní a řízené a vzájemně provázané a vyvážené
 • didakticky zacílená činnost, která je učitelem přímo nebo nepřímo motivovaná, pracujeme v menší skupině či individuálně
 • integrovaných bloků, které nabízejí dítěti vzdělávací obsah v přirozených souvislostech, vazbách a vztazích.

Vzdělávací obsah

Náš školní projekt “Pohádka ve škole, škola v pohádce“ jsme rozdělili na 9 integrovaných bloků, které si učitelky během roku zpracovávají ve svých třídních kurikulech, dle aktuálních potřeb a zájmu dětí. Během roku doplňujeme vzdělávací nabídku ještě o další kratší projekty, které vyplynou z aktuálního dění v mateřské škole a života dětí.

Vzdělávací obsah je uspořádán do pěti vzdělávacích oblastí:

 1. Dítě a jeho tělo
 2. Dítě a jeho psychika
 3. Dítě a ten druhý
 4. Dítě a společnost
 5. Dítě a svět

Integrované bloky

Mám ve školce kamarády, hrajeme si spolu rádi:

Pedagogickým záměrem je podporovat utváření vztahu dítěte k jinému dítěti, podporovat duševní pohodu, vést ke zdravým životním postojům

Pohádková příroda na děti vesele zavolá:

Pedagogickým záměrem je stimulovat poznávací schopnosti, rozvoj percepcí, založit u dítěte elementární podvědomí o okolním světě

Povídání podzimní, je kouzelné, to se ví:

Pedagogickým záměrem je vytvářet základy pro odpovědný postoj k okolnímu prostředí, chápat souvztažnost životních pochodů a jevů

Dlouhá noc a krátký den, vítáme vánoční sen:

Pedagogickým záměrem je uvést děti do světa duchovních hodnot, do světa kultury a poznávání tradic

Sněhová vločka připomíná, že s pohádkou není zima:

Pedagogickým záměrem je podporovat růst a neurosvalový vývoj dítěte, povzbuzovat poznávání a učení

Pohyb – radost, jak se praví, prospívají našemu zdraví:

Pedagogigckým záměrem je podporovat tělesnou zdatnost i pohybovou zdravotní kulturu

Pohádka nám prozradí, jak se jaro narodí:

Pedagogickým záměrem je uvést do světa kultury, vytvořit povědomí o okolním světě a jeho dění

S pohádkou si čarovat a umět mít lidi rád:

Pedagogickým záměrem je kultivace osobnosti dítěte, probouzet empatii a lásku k ostatním lidem

I když nebude to hned, chceme poznávati svět:

Pedagogickým záměrem je naučit poznávat blízké i vzdálenějším okolí, vést ke komunikaci a spolupráci