MŠ Komenského Náchod

Mateřská škola, Náchod, Komenského 301

Vzdělávací program

Vzdělávací program naší MŠ vychází z projektu Zdravá mateřská škola, na který navazuje alternativní vzdělávací program Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole. Touto cestou jdeme od roku 2000, ale zatím nejsme zařazeni do sítě škol podporující zdraví. Filozofickým základem programu podpory zdraví v mateřské škole je holistické pojetí zdraví, které klade důraz na celistvost a souvislost a uznává úlohu subjektivního pocitu zdraví – pohody, přičemž klade důraz na prevenci ve všech jejich podobách. Stěžejním cílem programu je, aby se děti již od mateřské školy naučily postojům, které spočívají v úctě ke zdraví, a praktickým dovednostem chránícím zdraví.

Principy programu podpory zdraví

  • respekt k přirozeným lidským potřebám jednotlivce v celku společnosti a světa
  • rozvíjení komunikace a spolupráce

Vzdělávací obsah

Náš školní projekt „Pohádka ve škole, škola v pohádce“.

ŠVP obsahuje vzdělávací obsah, tj. učivo na celý školní rok, který je konkrétně rozpracován do de integrovaných bloků. V třídních vzdělávacích programech jsou tyto bloky dále rozpracovány podle charakteru jednotlivých tříd a individuálních potřeb dětí. Materiál má charakter otevřeného pracovního dokumentu. Program zahrnuje obecné cíle vzdělávání a vede k osvojení základních klíčových kompetencí dětí.

Materiál má charakter otevřeného pracovního dokumentu. Program zahrnuje obecné cíle vzdělávání a vede k osvojení základních klíčových kompetencí dětí.

Klíčové kompetence:

  • kompetence učení
  • řešení problémů
  • komunikativní
  • sociální a personální
  • činnostní a občanské

Integrované bloky

Mám ve školce kamarády, hrajeme si spolu rádi:

Pedagogickým záměrem je podporovat utváření vztahu dítěte k jinému dítěti, podporovat duševní pohodu, vést ke zdravým životním postojům

Pohádková příroda na děti vesele zavolá:

Pedagogickým záměrem je stimulovat poznávací schopnosti, rozvoj percepcí, založit u dítěte elementární podvědomí o okolním světě

Povídání podzimní, je kouzelné, to se ví:

Pedagogickým záměrem je vytvářet základy pro odpovědný postoj k okolnímu prostředí, chápat souvztažnost životních pochodů a jevů

Dlouhá noc a krátký den, vítáme vánoční sen:

Pedagogickým záměrem je uvést děti do světa duchovních hodnot, do světa kultury a poznávání tradic

Sněhová vločka připomíná, že s pohádkou není zima:

Pedagogickým záměrem je podporovat růst a neurosvalový vývoj dítěte, povzbuzovat poznávání a učení

Pohyb – radost, jak se praví, prospívají našemu zdraví:

Pedagogigckým záměrem je podporovat tělesnou zdatnost i pohybovou zdravotní kulturu

Pohádka nám prozradí, jak se jaro narodí:

Pedagogickým záměrem je uvést do světa kultury, vytvořit povědomí o okolním světě a jeho dění

S pohádkou si čarovat a umět mít lidi rád:

Pedagogickým záměrem je kultivace osobnosti dítěte, probouzet empatii a lásku k ostatním lidem

I když nebude to hned, chceme poznávati svět:

Pedagogickým záměrem je naučit poznávat blízké i vzdálenějším okolí, vést ke komunikaci a spolupráci