Vzdělávací program

Vzdělávací program naší MŠ vychází z projektu Zdravá mateřská škola, na který navazuje alternativní vzdělávací program Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole. Touto cestou jdeme od roku 2000, ale zatím nejsme zařazeni do sítě škol podporující zdraví. Filozofickým základem programu podpory zdraví v mateřské škole je holistické pojetí zdraví, které klade důraz na celistvost a souvislost a uznává úlohu subjektivního pocitu zdraví – pohody, přičemž klade důraz na prevenci ve všech jejich podobách. Stěžejním cílem programu je, aby se děti již od mateřské školy naučily postojům, které spočívají v úctě ke zdraví, a praktickým dovednostem chránícím zdraví.

Principy programu podpory zdraví

Vzdělávací obsah

Náš školní projekt "Pohádka ve škole, škola v pohádce".

ŠVP obsahuje vzdělávací obsah, tj. učivo na celý školní rok, který je konkrétně rozpracován do de integrovaných bloků. V třídních vzdělávacích programech jsou tyto bloky dále rozpracovány podle charakteru jednotlivých tříd a individuálních potřeb dětí. Materiál má charakter otevřeného pracovního dokumentu. Program zahrnuje obecné cíle vzdělávání a vede k osvojení základních klíčových kompetencí dětí.

Materiál má charakter otevřeného pracovního dokumentu. Program zahrnuje obecné cíle vzdělávání a vede k osvojení základních klíčových kompetencí dětí.

Klíčové kompetence

Integrované bloky

 1. Pohádko, pojď si se mnou hrát, chci být s tebou kamarád
  Pedagogickým záměrem je podporovat utváření vztahu dítěte k jinému dítěti, podporovat duševní pohodu, vést ke zdravým životním postojům
 2. Pohádkový košíček
  Pedagogickým záměrem je stimulovat poznávací schopnosti, rozvoj percepcí, založit u dítěte elementární podvědomí o okolním světě
 3. Usínání s pohádkou
  Pedagogickým záměrem je vytvářet základy pro odpovědný postoj k okolnímu prostředí, chápat souvztažnost životních pochodů a jevů
 4. Pohádky pod stromeček
  Pedagogickým záměrem je uvést děti do světa duchovních hodnot, do světa kultury a poznávání tradic
 5. Ať je zima nebo mráz, pohádko, zahřej nás
  Pedagogickým záměrem je podporovat růst a neurosvalový vývoj dítěte, povzbuzovat poznávání a učení
 6. Od nemoci ke zdraví, pohádka nás provází
  Pedagogigckým záměrem je podporovat tělesnou zdatnost i pohybovou zdravotní kulturu
 7. Jaro budíme pohádkou
  Pedagogickým záměrem je uvést do světa kultury, vytvořit povědomí o okolním světě a jeho dění
 8. Pohádkové čarování
  Pedagogickým záměrem je kultivace osobnosti dítěte, probouzet empatii a lásku k ostatním lidem
 9. Kolem světa za pohádkou
  Pedagogickým záměrem je naučit poznávat blízké i vzdálenějším okolí, vést ke komunikaci a spolupráci

Včeličky

Berušky

Kačenky

Sluníčka

Pusinky

Kontaktní informace

ADRESA
Mateřská škola,
Náchod,
Komenského 301
IČO: 70996431

ŘEDITELKA ŠKOLY
Mgr. Alena Dušánková
Tel: 491 420 301
E-mail: info@mskomenskeho.cz

Získaný grant

Město Náchod získalo grant na vzdělávání pedagogických pracovníků mateřských škol pod názvem "Cítíme zodpovědnost za vzdělávání pedagogických pracovníků námi zřizovaných MŠ".

investice do rozvoje vzdělávání - logo